top of page
DĚTSKÉ ZÁVODY

Nejde jen o 1/2Maraton, připraveny budou i závody pro děti všech kategorií.

DATUM: Neděle 15.října 2023

STARTOVNÉ:

do 6ti let zdarma

od 6ti let

50Kč do 30.9.2023

100kč od 1.10. 2023

150Kč na místě

STARTOVNÉ PRO DĚTI BYDLÍCÍ V KLÁNOVICÍCH, ŽÁKY ZŠ KLÁNOVICE A DĚTI BYDLÍCÍ V PRAZE 21 JE DO VŠECH DĚTSKÝCH KATEGORIÍ ZDARMA

REGISTRACE:

Online

V den závodu do 8:30 (nové registrace) na místě ve sportovní hale (Děti do 6 let 14:00 - 15:00)

ČASOVÝ HARMONOGRAM: (může být upraveno)

7:30 - 9:30  - Registrace dětí 6+ (ve sportovní hale) 

10:00 - 10:45 - Dětské závody

10:00 - Start Přípravka I. Holky (při účasti více dětí více startů)

10:10 - Start Přípravka I. Kluci (při účasti více dětí více startů)

10:20 - Start Přípravka II. (Kluci + Holky společně)

10:30 - Mladší žáci  (Kluci + Holky společně)

10:40 - Start Starší žáci + žákyně - 2Km (Kluci + Holky společně)

cca 11:00 - vyhlášení dětských závodů

13:00 - 14:30 - Registrace dětí do 6 let (ve sportovní hale)

15:00 - Start dětí do 6 let (v areálu ZŠ)

KATEGORIE:

do 6 let (2017 a mladší) - 60m (v areálu na dráze, více startů)

Přípravka I. Kluci (2014 - 2016) - 400m

Přípravka I. Holky (2014 - 2016) - 400m

Přípravka II. Kluci (2012 - 2013) - 1000m

Přípravka II. Holky (2012 - 2013) - 1000m

Mladší žáci (2010 - 2011) - 1000m

Mladší žákyně (2010 - 2011) - 1000m

Starší žáci (2008 - 2009) - 2000m

Starší žákyně (2008 - 2009) - 2000m

TRASY:

400M

1Km

2Km (2 kola)

VYHLAŠOVÁNÍ: vyhlášeni budou první 3 v každé kategorii. Kategorie do 6ti let se nevyhlašuje

SERVIS PRO ZÁVODNÍKY A DOPROVOD:

 • zázemí v teple ve sportovní hale

 • úschovna zavazadel, šatny, sprchy, toalety..

 • testování bot Salomon 

 • hlídání dětí od MŠ Klánovice

 • masáže od Palestry a lokální kryoterapie od Kryorestart

 • občerstvení od restaurace Bazar Klánovice

 • herní zóna od Eventík.cz (cornhole, pukec) a další. 

 • koncert kapely Freeride

HLÍDÁNÍ DĚTÍ:  Zajistí MŠ Klánovice ve školce cca 200m od zázemí. Určeno pouze pro děti běžců, kteří se účastní závodu. Děti musí být starší 3 let a přihlášeni online kvůli kapcitě předem. Hlídání bude fungovat v době 10 - maximálně 15:30 a kapacita je omezena na 25 dětí. Hlídání je bezplatné, Váš dobrovolný příspěvek jde na zajištění provozu MŠ. Děti bez registrace při zaplnění kapacity nebude možné přijmout.

PRAVIDLA ZÁVODU:

Závod se koná v krásném prostředí Klánovického lesa, jehož velkou část tvoří přírodní rezervace. Prosíme Vás o respektování následujících pravidel.

 1. Každý se účastní na vlastní nebezpečí a přihlášením se zavazuje respektovat pravidla závodu níže zmíněné

 2. 10Km, štafeta 11+10Km a 1/2Maratonský závod je určený starším 15let, závodníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce

 3. Je zakázáno pohybovat se mimo vyznačené cesty a jakkoliv ničit přírodu či rušit zvěř

 4. K odhazování odpadu využijte zóny okolo občerstvovacích zón nebo jej doneste do cíle

 5. Pořadatel nenese zodpovědnost a nehradí případné škody na zdraví a majetku vzniklé v jakékoliv souvislosti se závodem. 

 6. Závodník musí trasu absolvovat bez cizí pomoci, je zakázáno běžet se psem, kočárkem apod.

 7. Startovní číslo je nepřenosné na jinou osobu a musí být umístěno viditelně na hrudi závodníka

 8. Startovné se v případě neúčasti nevrací, vráceno může být pouze na základě domluvy s pořadateli

 9. Přeregistrace závodníků je možná pouze do 14.10. dle pokynů pořadatelů

 10. Veškeré fotky i video záběry pořízené během závodu mohou být pořadatelem použity k vlastní propagaci bez nároku na honorář 

 11. Pořadatel si vyhrazuje právo změn v propozicích závodu 

 12. Závod se koná za každého počasí

 13. Vaše emailová adresa bude užita pro zasílání informativních zpráv o novinkách závodu a dalších akcí pořádaných pořadatelem

 14. Při nedodržení těchto pravidel má pořadatel právo závodníka diskvalifikovat

 15. Souhlas se zpracováním osobních údajů: Závodník souhlasí s tím, že údaje, uvedené v této přihlášce budou zapsaným spolkem Tři pro zdraví, z.s. (dále jen „pořadatelem“ ) zpracovány za účelem řádného uspořádání závodu s názvem Klánovický 1/2Maraton. Osobní údaje, kterými jsou jméno, příjmení, datum narození, emailová adresa, telefonní číslo, příslušný sportovní klub budou archivovány až do odvolání písemnou formou na adrese sídla pořadatele nebo emailem: klanovickypulmaraton@seznam.cz, následně budou smazány. V případě nutnosti budou údaje předány třetí osobě, které je pořadatel povinen je poskytnout (např. zdravotní pojišťovna, záchranná služba atd.). 
  Závodník souhlasí s tím, že mu budou na jím uvedenou e-mailovou adresu, zasílány relevantní informace, nutné pro jeho účast na závodě. Dále závodník souhlasí, že jeho jméno, příjmení, ročník, název sportovního klubu, pod jehož hlavičkou soutěží budou zveřejněny ve startovní a výsledkové listině. Výsledková listina bude uložena a zveřejněna na webových stránkách pořadatele, jako veřejně dohledatelná informace dokumentující historii daného závodu. 
  Závodník souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání informací o sportovních závodech a jiných obdobných akcích. 
  V souladu s § 85 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a v souladu s dalšími právními předpisy závodník zároveň souhlasí s užitím svých písemných projevů, obrazových snímků, své podobizny a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s pořádáním závodu a předáváním výhry pro komerční účely na všech komunikačních médiích daného závodu bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Tento souhlas uděluji bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení, a můžu jej kdykoli písemně odvolat písemně na sídlo pořadatele či emailovou adresu: klanovickypulmaraton@seznam.cz
  Závodník potvrzuje, že byl seznámen se skutečností, že poskytování osobních údajů je dobrovolné, ovšem odepření poskytnutí údajů nebo odvolání souhlasu s jejich zpracováním nebo předáním třetím osobám (jak je uvedeno výše) může mít za následek omezení nebo vyloučení některých služeb poskytovaných ve prospěch závodníka pořadatelem či jeho samotnou účast na závodech. 

 16. Závodíme v duchu fair play a bez dopingu

Kids races

CHILDREN’S RACES

It’s not only about half marathon, we will have prepared also various races for your kids.

START FEE:

  less than 6 y.o. – for free

  more than 6 y.o. – 50CZK (in advance)

  100CZK (in case of payment in the day of the race at the registration point)

CHILDREN FROM KLÁNOVICE DO NOT HAVE TO PAY TO PARTICIPATE IN ANY RACE, IT IS FREE FOR THEM

REGISTRATION: online on the day of the race until 8AM (new registrations)

TIME SCHEDULE 

7:30AM – 9:30AM ­– registrations (in the sporting hall

10:00AM – 10:45AM – children’s races

10:00AM – Start of the race for the youngest girls

10:10AM – Start of the race for the youngest boys

10:20AM – Start of the race for the youngest children (boys and girls together)

10:30AM – Start of the race for the younger pupils (boys and girls together)

10:40AM – Start of the race for the older pupils – 2k run (boys and girls together)

11:15AM – Victory ceremony of children’s races

1:00PM – Registration for children less than 6 y.o.

3:00PM – Start of children younger less 6 y.o. (in the area of Klánovice basic school)

CATEGORIES:

  Less than 6 y.o. (2017 and younger) – 60 meters (in the area of the basic school, more starts, on the track)

  Youngest boys I. (born 2014–2016) – 400m

  Youngest girls I. (born 2014–2016) – 400m

  Youngest boys II. (born 2012–2013) – 1000m

  Youngest girls II. (born 2012–2013) – 1000m

  Younger pupils (boys, born 2010–2011) – 1000m

  Younger pupils (girls, born 2010–2011) – 1000m

  Older pupils (boys, born 2008–2009) – 2000m

  Older pupils (girls, born 2008–2009) – 2000m

Courses:

  400M

  1k

  2k (2 laps)

 

VICTORY CEREMONY: First 3 in each category will be announced. The category of children less than 6 y.o. is not announced.

 

SERVICE FOR RUNNERS: Technical area is ready for runners – there, you can leave your luggage, there is a cloakroom, showers, medical service and refreshment

RULES OF THE RACE:

The race takes place in the beautiful area of Klánovice forest whose big part consists of a nature reserve. Please, respect the following rules:

 

 1. Each runner participates at their own risk. By the registration, they pledges to respect the rules of the race mentioned below.

 2. 10k and Halfmarathon race is for everybody who is older than 15; the runners under 18 years of age can participate only with the written consent of the legal representative

 3. It is forbidden to run beyond the marked paths and damage nature or disturb the wildlife

 4. To litter the waste, use the area around the refreshment zones or you can carry it to the finish zone

 5. Organizer is not responsible for and does not cover any damage to health and property caused by the race

 6. Start number is not transferable to another person and must be placed visibly on the runner’s chest

 7. All pictures and video taken during the race by the organizer can be used for its further promotion

 8. The race is held in all weather conditions

 9. Your email address will be used for sending information messages about news regarding the race and other events organized by the organizer

 10. It is possible to disqualify the runner in case of disrespecting these rules

11. We compete in the spirit of fair play

12. Other rules in CZ proposition, please use google translate.

bottom of page