top of page
DĚTSKÉ ZÁVODY

Nejde jen o 1/2Maraton, připraveny budou i závody pro děti všech kategorií.

DATUM: Neděle 20.října 2024

KAPACITA:

do 5ti let 150 dětí

od 6 - 15 let 300 dětí

STARTOVNÉ:

do 6ti let zdarma

od 6ti let

100Kč do 30.9.2024

150kč do 17.10. 2024

200Kč na místě (pouze 19.10. DO NAPLNĚNÍ KAPACITY)

STARTOVNÉ PRO DĚTI BYDLÍCÍ V KLÁNOVICÍCH, ŽÁKY ZŠ KLÁNOVICE A DĚTI BYDLÍCÍ V PRAZE 21 JE DO VŠECH DĚTSKÝCH KATEGORIÍ ZDARMA

REGISTRACE:

Online

V den závodu do 8:30 (nové registrace) na místě ve sportovní hale (Děti do 6 let 14:00 - 15:00)

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

může být upraveno, starty mohou být dle počtu dětí sloučeny / rozděleny na více startů

7:30 - 10:00  - Registrace dětí 6+ (ve sportovní hale) 

7:30 - 14:30 - Registrace dětí do 5 let včetně (ve sportovní hale)

9:45 - 10:45 - Dětské závody

9:45 - Start Přípravka I. Holky 

9:50 - Start Přípravka I. kluci 

10:00 - Start Přípravka II. Holky

10:05 - Start Přípravka II. Kluci

10:10 - Start Přípravka III. Holky

10:20 - Start Přípravka III. Kluci

10:30 - Mladší žáci + žákyně (společný start)

10:40 - Start Starší žáci + žákyně (společný start)

cca 11:00 - vyhlášení dětských závodů

15:00 - Start dětí do 6 let (v areálu ZŠ)

KATEGORIE:

do 5 let včetně (2019 a mladší) - 60m (v areálu na dráze, více startů)

Přípravka I. Kluci (2017 - 2018) - 300m

Přípravka I. Holky (2017 - 2018) - 300m

Přípravka II. Kluci (2015 - 2016) - 400m

Přípravka II. Holky (2015 - 2016) - 400m

Přípravka III. Kluci (2013 - 2014) - 1000m

Přípravka III. Holky (2013 - 2014) - 1000m

Mladší žáci (2011 - 2012) - 1000m

Mladší žákyně (2011 - 2012) - 1000m

Starší žáci (2009 - 2010) - 2000m

Starší žákyně (2009 - 2010) - 2000m

TRASY:

300m

400m

1Km

2Km (2 kola)

VYHLAŠOVÁNÍ: vyhlášeni budou první 3 v každé kategorii. Kategorie do 6ti let se nevyhlašuje

SERVIS PRO ZÁVODNÍKY A DOPROVOD:

 • zázemí v teple ve sportovní hale

 • úschovna zavazadel, šatny, sprchy, toalety..

 • testování bot Salomon 

 • hlídání dětí od MŠ Klánovice

 • masáže od Palestry a lokální kryoterapie od Kryorestart

 • občerstvení od restaurace Bazar Klánovice

 • herní zóna od Eventík.cz (cornhole, pukec) a další. 

 • koncert kapely Freeride

HLÍDÁNÍ DĚTÍ:  Zajistí MŠ Klánovice ve školce cca 200m od zázemí. Určeno pouze pro děti běžců, kteří se účastní závodu. Děti musí být starší 3 let a přihlášeni online kvůli kapcitě předem. Hlídání bude fungovat v době 10 - maximálně 15:30 a kapacita je omezena na 25 dětí. Hlídání je bezplatné, Váš dobrovolný příspěvek jde na zajištění provozu MŠ. Děti bez registrace při zaplnění kapacity nebude možné přijmout.

PRAVIDLA ZÁVODU:

Závod se koná v krásném prostředí Klánovického lesa, jehož velkou část tvoří přírodní rezervace. Prosíme Vás o respektování následujících pravidel.

 1. Každý se účastní na vlastní nebezpečí a přihlášením se zavazuje respektovat pravidla závodu níže zmíněné

 2. 10Km, štafeta 11+10Km a 1/2Maratonský závod je určený starším 15let, závodníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce

 3. Je zakázáno pohybovat se mimo vyznačené cesty a jakkoliv ničit přírodu či rušit zvěř

 4. K odhazování odpadu využijte zóny okolo občerstvovacích zón nebo jej doneste do cíle

 5. Pořadatel nenese zodpovědnost a nehradí případné škody na zdraví a majetku vzniklé v jakékoliv souvislosti se závodem. 

 6. Závodník musí trasu absolvovat bez cizí pomoci, je zakázáno běžet se psem, kočárkem apod.

 7. Startovní číslo je nepřenosné na jinou osobu a musí být umístěno viditelně na hrudi závodníka

 8. Startovné se v případě neúčasti nevrací, vráceno může být pouze na základě domluvy s pořadateli

 9. Přeregistrace závodníků je možná pouze do 14.10. dle pokynů pořadatelů

 10. Veškeré fotky i video záběry pořízené během závodu mohou být pořadatelem použity k vlastní propagaci bez nároku na honorář 

 11. Pořadatel si vyhrazuje právo změn v propozicích závodu 

 12. Závod se koná za každého počasí

 13. Vaše emailová adresa bude užita pro zasílání informativních zpráv o novinkách závodu a dalších akcí pořádaných pořadatelem

 14. Při nedodržení těchto pravidel má pořadatel právo závodníka diskvalifikovat

 15. Souhlas se zpracováním osobních údajů: Závodník souhlasí s tím, že údaje, uvedené v této přihlášce budou zapsaným spolkem Tři pro zdraví, z.s. (dále jen „pořadatelem“ ) zpracovány za účelem řádného uspořádání závodu s názvem Klánovický 1/2Maraton. Osobní údaje, kterými jsou jméno, příjmení, datum narození, emailová adresa, telefonní číslo, příslušný sportovní klub budou archivovány až do odvolání písemnou formou na adrese sídla pořadatele nebo emailem: klanovickypulmaraton@seznam.cz, následně budou smazány. V případě nutnosti budou údaje předány třetí osobě, které je pořadatel povinen je poskytnout (např. zdravotní pojišťovna, záchranná služba atd.). 
  Závodník souhlasí s tím, že mu budou na jím uvedenou e-mailovou adresu, zasílány relevantní informace, nutné pro jeho účast na závodě. Dále závodník souhlasí, že jeho jméno, příjmení, ročník, název sportovního klubu, pod jehož hlavičkou soutěží budou zveřejněny ve startovní a výsledkové listině. Výsledková listina bude uložena a zveřejněna na webových stránkách pořadatele, jako veřejně dohledatelná informace dokumentující historii daného závodu. 
  Závodník souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání informací o sportovních závodech a jiných obdobných akcích. 
  V souladu s § 85 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a v souladu s dalšími právními předpisy závodník zároveň souhlasí s užitím svých písemných projevů, obrazových snímků, své podobizny a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s pořádáním závodu a předáváním výhry pro komerční účely na všech komunikačních médiích daného závodu bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Tento souhlas uděluji bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení, a můžu jej kdykoli písemně odvolat písemně na sídlo pořadatele či emailovou adresu: klanovickypulmaraton@seznam.cz
  Závodník potvrzuje, že byl seznámen se skutečností, že poskytování osobních údajů je dobrovolné, ovšem odepření poskytnutí údajů nebo odvolání souhlasu s jejich zpracováním nebo předáním třetím osobám (jak je uvedeno výše) může mít za následek omezení nebo vyloučení některých služeb poskytovaných ve prospěch závodníka pořadatelem či jeho samotnou účast na závodech. 

 16. Závodíme v duchu fair play a bez dopingu

Kids races

CHILDREN’S RACES

It’s not only about half marathon, we will have prepared also various races for your kids.

START FEE:

  less than 6 y.o. – for free

  more than 6 y.o. – 50CZK (in advance) / 100CZK after 1/10

  150CZK (in case of payment in the day of the race at the registration point)

CHILDREN FROM KLÁNOVICE DO NOT HAVE TO PAY TO PARTICIPATE IN ANY RACE, IT IS FREE FOR THEM

REGISTRATION: online on the day of the race until 8AM (new registrations)

TIME SCHEDULE 

7:30AM – 10:00AM ­– registrations (in the sporting hall

9:45AM – 10:45AM – children’s races (see detail in CZ proposition)

11:00AM – Victory ceremony of children’s races

7:30AM -2:30PM – Registration for children less than 6 y.o.

3:00PM – Start of children younger less 6 y.o. (in the area of Klánovice basic school)

CATEGORIES:

  Less than 6 y.o. (2019 and younger) – 60 meters (in the area of the basic school, more starts, on the track)

  Youngest boys I. (born 2017–2018) – 300m

  Youngest girls I. (born 2017–2018) – 300m

  Youngest girls II. (born 2015–2016) – 400m

  Youngest girls II. (born 2015–2016) – 400m

  Youngest boys III. (born 2013–2014) – 1000m

  Youngest girls III. (born 2013–2014) – 1000m

  Younger pupils (boys, born 2011–2012) – 1000m

  Younger pupils (girls, born 2011–2012) – 1000m

  Older pupils (boys, born 2009–2010) – 2000m

  Older pupils (girls, born 2009–2010) – 2000m

Courses:

300m  

400m

  1k

  2k (2 laps)

 

VICTORY CEREMONY: First 3 in each category will be announced. The category of children less than 6 y.o. is not announced.

 

SERVICE FOR RUNNERS: Technical area is ready for runners – there, you can leave your luggage, there is a cloakroom, showers, medical service and refreshment

RULES OF THE RACE:

The race takes place in the beautiful area of Klánovice forest whose big part consists of a nature reserve. Please, respect the following rules:

 

 1. Each runner participates at their own risk. By the registration, they pledges to respect the rules of the race mentioned below.

 2. 10k and Halfmarathon race is for everybody who is older than 15; the runners under 18 years of age can participate only with the written consent of the legal representative

 3. It is forbidden to run beyond the marked paths and damage nature or disturb the wildlife

 4. To litter the waste, use the area around the refreshment zones or you can carry it to the finish zone

 5. Organizer is not responsible for and does not cover any damage to health and property caused by the race

 6. Start number is not transferable to another person and must be placed visibly on the runner’s chest

 7. All pictures and video taken during the race by the organizer can be used for its further promotion

 8. The race is held in all weather conditions

 9. Your email address will be used for sending information messages about news regarding the race and other events organized by the organizer

 10. It is possible to disqualify the runner in case of disrespecting these rules

11. We compete in the spirit of fair play

12. The competitor agrees that relevant information necessary for his participation in the race will be sent to the e-mail address provided by him. Furthermore, the competitor agrees that his name, surname, year, name of the sports club, under whose title the competition will be published in the start list and results list. The results sheet will be stored and published on the organizer's website as publicly searchable information documenting the history of the given race.

The competitor confirms that he has been made aware of the fact that the provision of personal data is voluntary, however, refusal to provide data or withdrawal of consent to their processing or transfer to third parties (as stated above) may result in the limitation or exclusion of some services provided for the benefit of the competitor by the organizer or his participation in the races itself.

13. Other rules in CZ proposition, please use google translate.

bottom of page